top of page

Het recht in tijden van Covid-19

Covid-19 is vandaag helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving. Onze vrije samenleving heeft plaats geruimd voor ieders eigen, veilige cocon. Ook in het recht heeft het Covid-19 virus zich reeds laten gelden.


In tijden van onzekerheden en angst vindt Advocatenkantoor Bijnens L. & Co het noodzakelijk om haar cliënten gerust te stellen en de nodige antwoorden te bieden op prangende vragen. Daarom geven we u graag een duidelijk antwoord op volgende vragen:1

Co-ouderschap en Covid-19: mag mijn kind naar mijn ex-partner?

De Vlaamse regering heeft reeds beklemtoond dat dit zeker mag. Op contacten binnen gezinsverband staat immers geen verbod. Daarnaast is het recht overigens zeer duidelijk. Een verblijfsregeling opgelegd of gehomologeerd door een rechter moet nageleefd worden. Covid-19 kan dus niet gebruikt worden als ‘excuus’ van de ene ouder om het kind weg te houden bij de andere ouder.


Evenwel zijn er twee uitzonderingen waarop de ene ouder zich kan beroepen om het kind niet naar de andere ouder te moeten brengen.

Deze twee uitzonderingen zijn:


De wilsautonomie Bij een onderling akkoord tussen ouders kan er afgeweken worden van de thans geldende verblijfsregeling


De noodtoestand Besmetting van het Covid-19 virus vormt evenwel een rechtvaardigingsgrond op de niet-naleving van de verblijfsregeling. Indien het kind besmet is met Covid-19 wordt het afgeraden het zieke kind over te brengen naar de andere ouder.

Indien een van beide ouders besmet is, geldt uiteraard dezelfde regeling. Verblijft het kind reeds bij de besmette ouder, breng het kind dan niet over naar de gezonde ouder. Andersom wordt het afgeraden het kind over te brengen naar een reeds besmette ouder.

De ouder die de verblijfsregeling schendt omwille van Covid-19 dient hiervan het nodige bewijs bij te brengen middels een medisch attest dan wel ander bewijs.

Niet-naleving van de geldende verblijfsregeling kan leiden tot volgende sancties:

  • Misdrijf van afgifte van het kind (art. 432 Sw.)

  • De rechter kan een nieuwe beslissing nemen m.b.t. het verblijfsrecht

  • Opleggen van dwangmaatregelen

  • Opleggen van een dwangsom

  • Veroordeling morele schadevergoeding

Hoe dan ook dient het gezond verstand te primeren zodat volgende regels blijven gelden: geen handen geven, geen kussen en de overdracht zo kort mogelijk houden!

Handel steeds in het belang van het kind, huidige periode brengt reeds voldoende onzekerheden met zich mee.


Bron: I. BOONE, RW 2019-20, nr. 35, p. 1362

Bron: Nota Orde van Vlaamse Balies, 1 april 2020, 5p.


2

De algemene vergadering: hoe en op welke wijze kan deze plaatsvinden?

Naar aanleiding van de jaarlijkse algemene vergaderingen dienen grote aantallen aandeelhouders en bestuurders samen te komen. Gelet op de Covid-19 situatie kan dit een groot risico op besmetting met zich meebrengen hetgeen uiteraard vermeden dient te worden.

Om een oplossing te bieden aan deze problematiek voorziet het KB nr. 4 van 9 april 2020 enkele alternatieven voor ondernemingen die hun algemene vergadering dienen samen te roepen in de periode van 1 maart 2020 t.e.m. 3 mei 2020.

Vooreerst maakt dit KB het mogelijk dat de algemene vergadering verplicht achter gesloten deuren plaatsvindt. Concreet stemt elke aandeelhouder dan ofwel via een stemformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan iedere deelnemer ofwel verleent iedere deelnemer volmacht mét steminstructie aan een door het bestuursorgaan aangeduide persoon.

Daarnaast biedt het KB nr. 4 van 9 april eveneens de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen naar een latere datum. De nieuwe algemene vergadering dient dan plaats te vinden uiterlijk 10 weken na de uiterste datum waarop de algemene vergadering moest plaatsvinden. Evenwel moeten de deelnemers tijdig verwittigd worden van het uitstel van de algemene vergadering.

Indien de uiterlijke datum van de algemene vergadering 30 april 2020 betreft kan de algemene vergadering maximaal uitgesteld worden met 10 weken zodat de nieuwe algemene vergadering uiterlijk 9 juli 2020 dient plaats te vinden.

Het KB was oorspronkelijk van toepassing t.e.m. 3 mei 2020 maar werd ondertussen middels KB van 28 april 2020 verlengd t.e.m. 30 juni 2020.


Bron: M. WYCKAERTS, RW 2019-20, nr. 35, p. 1368

KB nr. 4 van 9 april 2020, BS, 9 april 2020, 25768 – 25785


3

Het appartementsrecht: wat met de vergadering van de vereniging van mede-eigenaars en wat met het mandaat van de syndicus?

Ook hier biedt KB nr. 4 van 9 april een oplossing. Indien op de syndicus de verplichting rust om de vereniging van mede-eigenaars samen te roepen, binnen de twee weken bepaald in de statuten, wordt deze verplichting opgeschort tot uiterlijk vijf maanden na het verstrijken van de crisisperiode. Het einde van de crisisperiode was voorzien op 3 mei 2020 doch is deze crisisperiode middels KB van 28 april 2020 verlengd t.e.m. 30 juni 2020.

Daarnaast voorziet het KB nr. 4 van 9 april ook in de continuïteit van de vereniging van mede-eigenaars. Indien het mandaat van de syndicus dan wel het mandaat van de raad van mede-eigendom eindigt tijdens de periode van opschorting, wordt het mandaat van rechtswege verlengd.

Het gemeen recht blijft evenwel van toepassing op het ontslag van de syndicus.


Bron: V. SAGAERT, RW 2019-20, nr. 35, p. 1363

KB nr. 4 van 9 april 2020, BS, 9 april 2020, 25768 – 25785


 

Indien u andere vragen zou hebben omtrent de huidige Covid-19-problematiek kan u steeds contact opnemen met ons kantoor via info@bijnensadvocaten.be.


Doe de check, check, check en stay safe!


Comments


bottom of page