top of page

Belangrijke wetswijziging: betere bescherming laattijdige betalers in B2C-transacties

Als ondernemer maakte je allicht wel eens mee dat een klant te laat je factuur betaalde. Sinds begin september is er echter een wijziging van kracht in het consumentenrecht die enkele opvallende veranderingen teweegbracht voor bedrijven die actief zijn in de B2C-sector. Deze nieuwe wet beschermt wanbetalers immers beter bij transacties met particuliere klanten. Benieuwd naar de precieze implicaties voor jouw onderneming? Wij leggen het graag voor je uit.


Welke nieuwe wettelijke verplichtingen zijn van kracht?

Om laattijdige particuliere betalers beter te beschermen in transacties, zijn er enkele nieuwe verplichtingen ingeroepen waaraan jij als zaakvoerder moet voldoen om het schadebeding in te roepen.


1. Gratis eerste herinnering

De nieuwe wetgeving schrijft voor dat de eerste betalingsherinnering of aanmaning, ongeacht de omvang van de schuld, steeds gratis moet zijn. Je mag de consument met andere woorden geen kosten aanrekenen voor het versturen van deze herinnering. Bovendien dien je als zaakvoerder volgende zaken verplicht op te nemen in de aanmaningsbrief:

  • Het openstaand saldo van de factuur en de contractueel bepaalde schadevergoeding dat je eist bij een niet-tijdige betaling;

  • Je naam of de benaming van je onderneming en het ondernemingsnummer;

  • Een concrete beschrijving van het geleverde product of de dienst waarvoor de klant niet betaalde, en de datum waarop je de schuld kunt opeisen;

  • De termijn waarin de hoofdsom betaald moet worden.

Krijg je na de eerste aanmaning geen gehoor? Dan mogen vanaf dan de herinneringskosten maximaal 7,50 euro bedragen, inclusief verzendkosten.


2. Wachttermijn van 14 dagen

Daarnaast hoor je als ondernemer een minimale wachttermijn van 14 dagen na het versturen van de aanmaning te respecteren voordat je een schadevergoeding of verwijlinteresten mag aanrekenen. Zo krijgen consumenten de kans om, indien ze je factuur vergeten zijn te betalen, dit alsnog te doen en om het gevorderde bedrag te controleren en eventueel te betwisten. De termijn begint pas te lopen op de dag die volgt op de dag van verzending wanneer je de herinnering elektronisch verzendt. Stuur je de herinnering echter per post? Dan gaat de termijn in op de derde werkdag na verzending.


Let wel: voor kmo’s gelden er andere regels. Zo kan je beslissen om de intresten reeds te laten lopen vanaf de dag die volgt op de datum van de verzending van de eerste aanmaning.


3. Beperkingen inzake forfaitaire schadevergoedingen en verwijlintresten

Verder zijn de aanmaningskosten of verwijlinteresten, zoals bepaald in contracten of de algemene voorwaarden van je onderneming, geplafonneerd. Volgende bedragen voor forfaitaire schadevergoedingen zijn vanaf nu van toepassing:

  • 20 euro wanneer het verschuldigde bedrag lager of gelijk is aan 150 euro;

  • 30 euro, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro, wanneer het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt;

  • 65 euro, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo meer dan 500 euro bedraagt.

Daarnaast mogen verwijlkosten niet meer bedragen dan de intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten. Voor het tweede semester van 2023 bedraagt dit percentage daarentegen 12%.


Vanaf wanneer gaan deze regels in?

De regelgeving is sinds 1 september 2023 van toepassing voor alle achterstallige en onbetaalde schulden uit overeenkomsten na deze datum. Voor onbetaalde schulden uit overeenkomsten van voor 1 september én waarbij de betalingsachterstand ontstond na 1 september is de nieuwe regelgeving van toepassing vanaf 1 december.


Welke stappen onderneem ik best als zaakvoerder?

Om zeker te zijn dat jouw onderneming aan de juiste voorwaarden voldoet, is het zaak om de algemene voorwaarden onder de loep te nemen en, indien nodig, aan te passen conform de nieuwe regels. Is jouw onderneming uitsluitend actief in de B2B-sector? Dan is deze regelgeving niet van toepassing. Let wel: het is echter steeds een goed idee om ook dan je algemene voorwaarden te actualiseren.


Zie jij als ondernemer door de bomen het bos niet meer? Wij helpen je graag op weg en beantwoorden al je vragen. Neem gerust contact op door te bellen naar +32 (0) 89 36 43 81 of te mailen naar info@bijnensadvocaten.be

Comments


bottom of page