top of page

De Noord-Zuidverbinding: is uw woning ook collateral damage?

U kon er de afgelopen weken niet omheen: de langverwachte Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren komt er, en dit ten koste van de bebouwing aan de oostelijke kant van de Grote Baan.


Is uw woning ook collateral damage? Weet dan dat ook u, als eigenaar van één of meer van de te onteigenen percelen, rechten heeft.


Ook de overheid dient zich tijdens een onteigeningsprocedure immers aan bepaalde spelregels te houden.


Gelet op de verregaande gevolgen voor burgers werden deze regels zelfs opgenomen in de Grondwet!


Zo bepaalt art. 16 van de Grondwet dat de rechtsgeldigheid van een onteigening steeds kan worden betwist indien door de overheid niet werd voldaan aan de wettelijke voorwaarden van algemeen nut, noodzaak en evenredigheid.


Bovendien stelt datzelfde grondwettelijk artikel dat elke onteigende voorafgaandelijk een billijke schadeloosstelling dient te ontvangen.


Indien u van mening bent dat de overheid tijdens een onteigeningsprocedure één van deze verplichtingen heeft geschonden, is het steeds mogelijk om een procedure te voeren voor een gewone rechtbank.


De machtiging om tot onteigening over te gaan en andere administratieve beslissingen kunnen dan weer worden aangevochten bij de Raad van State.


In geval u, als onrechtmatig onteigende, gelijk krijgt zal de overheid verplicht worden om het onteigende goed terug te geven, vermeerderd met een eventuele schadevergoeding. U dient als onteigende dan wel de vooraf ontvangen onteigeningsvergoeding terug te betalen.


Wanneer de overheid het onteigende goed echter al in bezit genomen heeft en er een project op heeft gerealiseerd, is teruggave quasi onmogelijk. Desgevallend zal een zogenaamde ‘schadevergoeding bij equivalent’ worden uitgekeerd: de verongelijkte partij maakt in dat geval aanspraak op een bedrag dat overeenstemt met de actuele waarde van het onterecht onteigende perceel, meer een schadevergoeding op grond van rechtsmisbruik door de overheid.


Wordt u ook met onteigening geconfronteerd? Aarzel dan niet om het team van Advocatenkantoor Bijnens L. & Co te contacteren en laat u door ons ervaren team bijstaan tijdens de onderhandelingen met de overheid, het indienen van bezwaren tijdens het openbaar onderzoek, het aanvechten van de wettigheid van de onteigening en/of het optimaliseren van uw uiteindelijke onteigeningsvergoeding!

bottom of page